Ljiljana Dešević, psiholog
MULTIPLA SKLEROZA
Autorska studija
Prvi deo
Uvod
Kod autoimunih bolesti organizam neutrališe delovanje svog imunološkog sistema
zbog čega uništava samoga sebe.
Polazeći od te činjenice postavlja se pitanje: šta je to u organizmu što je moćnije od
imunološkog sistema?
Ovo pitanje u sebi sadrži odgovor.
Činjenica da organizam sam sebe uništava, znači da ga uništava nešto što je u njemu, a
to može biti samo neki od njegovih sistema.
Tako snažnog dejstva može biti samo sistem koji ima najsloženiju strukturu, pa time i
najsloženije funkcije u organizmu. Kod čoveka je to psihološki sistem.
Studija „Autoimune bolesti: multipla skleroza“ koja je pred vama, se na primeru
multiple skleroze bavi:
Mehanizmom nastanka autoimunih bolesti
Mehanizmom lečenja autoimunih bolesti
Sistemi organizma
Organizam čoveka delimo na sledeće sisteme: lokomotorni, kardiovaskularni,
respiratorni, gastrointestinalni, urogenitalni, nervni, endokrini, pokrovni, imunološki i
psihološki. Svi ovi sistema imaju matematički pravilnu strukturu.
Svi sistemi našeg organizma, pa i psihološki, u svojim strukturama imaju u većoj ili
manjoj meri
iste delove (iste strukturalne komponente).
2
Psihološki sistem, kao evolutivno najmlađi sistem, strukturirao se od, verovatno
kvantnih delova svih postojećih organskih sistema, što ga čini najsloženijim i
najmoćnijim sistemom u organizmu.
Isti delovi strukture koji se nalaze u svim sistemima organizma čine
veze organizma.
Veze organizma prepoznajemo kao međusobni uticaj svih sistema organizma.
Zbog ovakve povezanosti svih sistema organizma, poremećaj strukture jednog sistema
(što je definicija obolenja jednog sistema), menja (oboleva) strukturu (i funkcionisanje)
drugih sistema organizma i organizma u celini.
Primarno somatske bolesti
Neke somatske bolesti nastaju tako što se ošteti organ, sistem ili više sistema
organizma.
Bolesti nastale oštećenjem strukture somatskih sistema su primarno somatske bolesti.
Karakteristike primarno somatskih bolesti:
1. Zna im se
uzrok (oštećenje izazivaju: povreda, upala, tumor i sl.)
2. Imaju ograničen broj istih ili sličnih
simptoma
3. Imaju po međunarodnoj klasifikaciji standardizovanu farmakološku terapiju
Sekundarno somatske ili psihosomatske bolesti
Sekundarno somatske bolesti su bolesti somatskih sistema koje nastaju kao posledica
delovanja drugih sistema organizma.
Somatske bolesti nastale kao posledica
delovanja psihološkog sistema jesu
psihosomatske bolesti.
Znači, psihosomatske bolesti su somatske bolesti čiji je
uzrok psihološki.
Psihosomatske bolesti se mogu izlečiti samo psihološkim metodama.
Razlike između primarno somatskih i psihosomatskih bolesti
I.
Kod primarno somatskih bolesti čovek se prvo razboli, npr. dobije (kalcifikuje)
kamen u bubregu, pa kao reakciju na tu bolest dobije, ili ne dobije psihološke i

3
socijalne tegobe (obolenja). Ovo je razlog što kod tih bolesti somatske, psihološke i
socijalne tegobe najčešće nisu istog intenziteta.
II. Kod psihosomatskih, pa time i kod autoimunih bolesti, čovek istovremeno
dobije somatske, psihološke i socijalne tegobe, bilo da je u stanju da ih opaža ili ne.
Tokom psihoterapije psihosomatskih boleti, direktno upitan klijent svedoči o tome da
su njegove aktuelne tegobe, npr. trnjenje ruku, poremećaj vida i strah:
Istog intenziteta neprijatnosti (podjednake težine)
Isto su u njegovom subjektivnom doživljaju
Kod psihosomatskih bolesti su sve somatske, psihološke i socijalne tegobe
jedna ista
reakcija koja se različito manifestuje.
Autoimune bolesti
Autoimune bolesti su: multipla skleroza, dijabetes, lupus, Hašimoto tireoiditis,
Hočkinov limfom, miastenija gravis, vitiligo, reumatoidni artritis, Adisonova bolest,
psorijaza i mnoge druge.
Karakteristike autoimunih bolesti:
Ne zna im se uzrok
Simptomi su brojni, različiti, periodični (javljaju se i nestaju) i sl.
Farmakološka terapija je simtomatska
Autoimune i psihološke bolesti
Autoimune bolesti i psihološke bolesti su neretko jedne iste bolesti.
Kod autoimunih bolesti upadljivije su somatske tegobe, dok su manje
upadljive psihološke tegobe
Kod psiholoških bolesti upadljivije su psihološke tegobe, dok su manje
upadljive somatske tegobe
I autoimune bolesti i psihološke bolesti leče se psihoterapijom.
Karakteristike psiholoških bolesti
1. Etiološki faktor (uzrok njihovog nastanka) je nepoznat
4
2. To je istovremeno i bolest psihološkog sistema i svih sistema organizma
3. Simptomi su im brojni, različiti, periodični i ne podudaraju se u potpunosti sa
simptomima ni jednog primarno organskog obolenja
4. Farmakološka terapija je simtomatska
5. Leče se psihoterapijom
Karakteristike multiple skleroze
Multipla skleroza:
1. Etiološki faktor (uzrok njenog nastanka) je nepoznat
2. To je istovremno bolest
nervnog sistema i svih sistema organizma
3. Simptomi su im brojni, različiti, periodični i ne podudaraju se u potpunosti sa
simptomima ni jednog neurološkog obolenja
4. Farmakološka terapija je simtomatska
5. Leči se psihoterapijom
Struktura psihološkog sistema
Strukturu psihološkog sistema čine dve grupe komponenti:
1. Organske (neurofiziološke) komponente
2. Psihološke komponente
Psihološke komponente čine životna
iskustva, i to:
1. Zapamćena iskustva
2. Nezapamćena iskustva
3. Aktuelno iskustvo
Strukturu životnih
iskustva čine:
1. Spoljašnje
okolnosti i ljudi u spoljašnjim okolnostima
2. Sopstvene psihološke
reakcije
3. Sopstvene somatske reakcije
4. Sopstvene socijalne reakcije
(Na ovom mestu moramo istaći da je psihološki sistem strukturiran od psiholoških
procesa.

5
U studiji „Psihološki sistem: struktura i izmena strukture“, izjednačiju se pojmovi
struktura i funkcije (procesi) psihološkog sistema.
Pogledati:
http://www.psychostructurology.rs/works/STRUKTURA%20PSIHOLOSKOG%20SISTEM
A.pdf)
Sve komponente jednog iskustava (posmatraćemo samo reakcije), preko opažanja i
pamćenja, postaju
trajni deo strukture narednih životnih iskustava, pa tako i trajni deo
strukture svake
reakcije čoveka.
Trajanje jedne reakcija u narednim reakcijama prepoznaje se kao dosledno (slično)
ponašanje čoveka u različitim sistacijama tokom života.
Veza psihološkog sistema
Zato što svaka reakcija iz prošlosti traje u budućim reakcijama čoveka, svaka reakcija
se sastoji (strukturirana je) iz dva dela:
1. Veći deo svake reakcije predstavlja ukupnost svih reakcija kojima je čovek
ranije reagovao
2. Manji deo svake reakcije je specifičan samo za dato iskustvo
Trajanje jedne reakcije iz prošlosti u narednim reakcijama čoveka je veza psihološkog
sistema (strukturalna veza psihološkog sistema).
Vezu psihološkog sistema možemo uporediti sa jednom niti koja ima svoju strukturu,
tj. načinjena je od određenog materijala.
Ako posmatramo dve tačke (dve komponente) niti, videćemo da obe tačke niti
najvećim delom imaju istu strukturu.
Dve tačke jedne niti
povezane su istom strukturom čiji su deo.
Jedna veza psihološkog sistema povezuje dva asocirana iskustva i u okviru tih iskustava
dve reakcije (npr.reakcije straha).
Dve
reakcije u dva asocijativno povezana životna iskustva su po svom psihološkom
sadržaju i po svom intenzitetu:
Većim delom iste
6
Manjim delom različit
Reakcija kao simptom
Zbog toga što se u naše reakcije ugrađuje sve ono što se ranije desilo, naše reakcije
(psihološke, somatske i socijalne) se vremenom usložnjavaju i postaju:
Sve neadekvatnije spoljašnjim okolnostima
Sve bolnije
Sve nerazumljivije
Sve teže kontolisane
Nerazumljive, neadekvatne, bolne i teže kontolisane reakcije nazivamo
simptom.
Simptom je reakcija (tegoba) čiji se uzrok istovremeno nalazi:
1. I u reakcijama kojima smo u nekim prošlim vremenima i na nekim drugim
mestima reagovali na neke druge ljude
2. I u aktuelnim okolnostima reakcijama
Simptom je produkt jedne veze psihološkog sistema, i naravno produkt psihološkog
sistema u celini.
U karakteristici psihološkogog sistema da sve što nam se ikada desilo traje u našim
reakcijama, nalazi se i odgovor na pitanje: zašto ljudi koji u detinjstvu nisu imali
traume, ipak imaju psihološke, somatske i socijalne tegobe, tj. zašto od tegoba niko
nije pošteđen?
Primer iz psihoterapijske prakse
Ana, trideset godina, srednjoškolski profesor, udata, bez dece. Leči se od multiple
skleroze i Hašimoto tireoiditis.
Ana aktuelno:
Od somatskih simptoma (tegoba) ima: gušenje i bol u grlu, trnjenje i bol u
nadlaktici leve ruke sa preciznom granicom bola, te oduzetost nogu
Od psiholoških simptoma ima: osećanje nesigurnosti, krivice, manje vrednosti,
strah

7
Od socijalnih simptoma: sklona je da se i na najmanju primedbu koja joj se
uputi lako uvredi, posvađa i zaplače
Sve njene psihološke, socijalne i somatske tegobe istog su nivoa neprjatnosti.
Među njenim sećanjima ističe se jedno iz šeste godine u kome se nakon svađe s
bratom, u kom je „on bio kriv“, požalila majci. Majka ih je za sukob oboje okrivila, a
nju i ovlaš udarila po nadlaktici leve ruke. Ana je:
To doživela kao nepravdu i nerazumevanje
Počela je da plače, pa se suzdržala i dobila „knedlu“ u grlu
Osetila se krivom, nesigurnom i manje vrednom
Zbog čega su onda Ani otkazale noge, kad u tom sećanju nije imala problem s
nogama, i zašto sad oseća strah kada ga u tom sećanju nije imala?
Kada smo Ana i ja u toku psihoterapije tragali za sećanjima koja su vezana za noge i
za strah, mi smo ta sećanja i našli.
Ona se setila:
Da joj je baba jednom rekla: „Ne skači! Nemoj da prebiješ noge“
Setila se i dece sa hendikepom iz svoje osnovne škole koja su imala različite
problme sa hodom
Posvedočila je i o strahu koji je bio prisutan u ta oba ta njena sećanja
Sećanje sa babom hronološki je bilo posle sećanja sa mamom i bratom, a pre sećanja
sa hendikepiranom decom.
Strah u sećanju sa babom je bio najslabijeg intenziteta, strah od hendikepirane dece je
bio intenzivniji, dok je strah u momentu psihoterapije najintenzivniji.
Tim hronološkim redom rastao je i intenzitet tegoba njenih drugih psiholoških i
somatskih reakcija (simptoma).
Mehanizam delovanja psihološkog sistema na organske sisteme
Anin psihološki sistem dvadeset pet godina njoj drži knedlu u grlu. Zbog toga je deo
grla oko štitne žlezde, pa i sama štitna žlezda, kontinuirano u spazmu (grču).

8
Istovremeno, osećanje odbačenosti, nesigurnosti i straha lako je uvode u plač, kada je
štitna žlezda takođe u spazmu.
Počev od dešavanja sa mamom i bratom, struktura i funkcije štitne žlezde na ovaj
način počinju da se menjaju.
Ovako izmenjena struktura štitne žlezde, zbog njene povezanosti sa nervnim
sistemom, dovodi do promene u delu nervnog sistema koji je odgovoran za
funkcionisanje štitne žlezde.
Tako izmenjen nervni sistem povratno deluje na štitnu žlezdu, koja pod tim uticajem
dodatno menja svoju strukturu i postaje još disfunkcionalnija.
Protokom vremena psihološki sistem intenzivira svoje tegobe i pojačava intenzitet svog
dejstva na štitnu žlezdu.
Izmenjene strukture nervnog sistema i štitne žlezde, u većoj ili manjoj meri menjaju
strukturu i funkcije svih drugih sistema organizma, na prvom mestu strukturu i
funkcionisanje žlezda sa unutrašnjim lučenjem, čiji je štitna žlezda deo.
Psihološki sistem ne samo
indirektno, preko štitne žlezde, već i direktno:
1. Menja strukturu i funkcionisanje nervnog sistema
2. Menja strukturu i funkcionisanje svih drugih sistema organizma
Sve opisano povratno utiče na sam psihološki sistem.
Začarani krug procesa koji se odvijaju između psihološkog sistema i svih sistema
organizma je
uzrok autoimunih bolesti.
Ti procesi se ne mogu opažati, oni se samo mogu razumeti.
Moć psihološkog sistema
Psihološki sistem je jedini sistem koji može da razume proces sopstvenog
strukturiranja.
Razumevanje procesa sopstvenog strukturiranja je istovremeno i način na koji
psihološki sistem menja:
Svoju strukturu, pa time i svoje funkcije
9
Strukturu drugih sistema u organizmu
Strukturu drugih psiholoških sistema (drugih ljudi)
Prvi simptomi autoimune bolesti
Kada se prvi put pojave simptomi neke buduće, sad već možemo da stavimo pod
navodnike, „autoimune“ bolesti, možemo reći da su ti simptomi:
1. „Priča“ koju nam o nebrojano svojih sadržaja „priča“ psihološki sistem
2. Pokazatelj onih obolenja koja će se tek desiti u budućnosti
3. Materijal kojim se koristi psihoterapija
Mehanizam lečenja autoimunih bolesti
Cilj jedne psihoterapijske seanse je da klijent razume vezu koja postoji između dve
njegove reakcije, u ovom primeru dve reakcije straha, i to:
Aktuelnog straha
Ranije doživljenog straha
Tražeći, tj. razumevajući, ono što je
isto u strahovima dva asocijativno povezana
skustva, klijent i njegov tarapeut nalaze da ta dva straha imaju:
Većim delom isti sadržaj i isti intenzitet tegobe
Manjim delom različit sadržaj i različit intenzitet tegobe
To je način da se razume jedna veza psihološkog sistema.
Kada se na taj način razume veza psihološkog sistema:
Ta se veza automatski raskida
Tegoba trajno gubi intenzitet ili potpuno nestaje
Čovek (klijent) trajno postaje funkcionalniji (uspešniji, srećniji, zdraviji)
Da se podsetimo: Psihološke, somatske i socijalne reakcije (tegobe) su u svojoj
psihološkoj osnovi iste (jedna su ista reakcija).
Zato se istovremeno sa razumevanjem psiholoških tegoba gube i somatske i socijalne
tegobe.
Šansa u borbi protiv autoimunih bolesti
10
Naša šansa u borbi protiv autoimunih bolesti leži u potencijalu psihološkog sistema da
se samoizleči i da kroz proces samoizlečenja
regeneriše sve organske sisteme.
Iskoristimo tu šansu!
Tema naredne studije
Tema naredne studije je: „Autoimune bolesti: dijabetes“.
Copyright©LjiljanaDešević2015